Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä.
Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttajan voi :
rekisteröityä kuluttajana verkkokaupan asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut tarvittavat tiedot.
antaa suostumuksensa, että verkkokauppa rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä. Verkkokaupan asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
Verkkokauppa sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille.
Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
Väärillä henkilötiedoilla rekisteröityminen on rangaistava teko, josta tehdään ilmoitus viranomaisille.

Tilauksen sitovuus

Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Kuluttaja sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.
Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun asiakas on jättänyt tilauksen. Samalla asiakas sitoutuu noudattamaan verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja.
Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimitusta peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta. Toimitus on tapahtunut, kun verkkokauppa on luovuttanut tuotteet kuljetettavaksi.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.
Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja tuotteita. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tehdä muutoksia Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja/tai käyttöön. Palvelun tarjoamat tuotteet voidaan milloin tahansa muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, eikä palveluntarjoaja yhteistyökumppaneineen voi taata, että kaikki tuotteet ovat aina saatavilla. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa Palveluun pääsyä milloin tahansa ja oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen.

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevista keskeytyksistä, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta Palvelun saatavuuden viivästymisestä, eikä korvaa asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

Palveluntarjoaja ei voi kaikissa tilanteissa taata Palvelun häiriötöntä toimintaa, jonka lisäksi Palvelussa saattaa esiintyä ohjelmallisia tai ohjelman sisältöön liittyviä virheitä.Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytössä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa.

Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun Käyttäjä on suorittanut Palvelun edellyttämän maksun, mutta Käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esiintyvien viestien sisällön tai muun materiaalin paikkansapitävyydestä.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden pelaajien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeushyvään kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista. Mikäli Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun pysyvästi, Palveluntarjoaja hyvittää Käyttäjille kaikki keskeytyshetkellä käyttämättömät osallistumismaksut. Edellä sanottu ei koske Palvelun mahdollisia tilapäisiä keskeytyksiä tai häiriöitä.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu on rajoitettu Suomessa sovellettavaan pakollisen lainsäädäntöön. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä Palvelun välityksellä välittömästi, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Yksityisyyssuojatiedote

Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen. Tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteröityneen asiakkaan tulee huolehtia siitä, etteivät hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa joudu ulkopuolisten käsiin. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksillaan tehdyistä tilauksista.